Tiến hành tập huấn về QLRRTT cho DNNVV tại Miền Trung (tiếp)

BY ON 26-01-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong khuôn khổ dự án Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Quỹ Châu Á phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thực hiện một loạt các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

VCCI đã tiến hành tập huấn về QLRRTT cho các DNNVV tại khu vực miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nghệ An, Bình Định và Phú Yên và Đà Nẵng.

1. Khóa tập huấn tại Quảng Nam:

1.1              Khóa thứ 1:

Khái quát chung

-                 Thời gian tập huấn: 2 ngày (17-18/9/2013)

-                 Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Minh Anh, tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

-                 Các giảng viên của lớp tập huấn:

-                 Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Nguyễn Thanh Ngọc

-                 Trợ giảng: ông Trần Kỳ Nam

-                 Thành phần tham dự: (có danh sách đính kèm)

-                 Số học viên tham dự                             30

-                 Số doanh nghiệp tham dự                     17

-            Số cơ quan nhà nước tham dự           1

-            Số học viên Nam                                 25

-            Số học viên nữ                         5

-            Số lãnh đạo tham dự              4          từ PGĐ

-            Số nữ lãnh đạo tham dự                     1          từ PGĐ

 

V.  Kết quả đánh giá khóa tập huấn

Kết quả lớp tập huấn được đánh giá dựa trên 26 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 30 phiếu phát ra cho 30 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 19 76
Khá 6 24
Trung bình 0 0
Kém 0 0
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 0 0
Vừa đủ 24 96
Quá ngắn 1 4
 3.Công tác hậu cần Tốt 17 68
Khá 8 32
Trung bình 0 0
Kém 0 0

-            Về mục tiêu của khóa học: học viên đánh giá khá tốt về mục tiêu của khóa học với 76% đánh giá đạt tốt. Chỉ có 24% ý kiến đánh giá đạt khá.

-            Về thời gian tập huấn: Đại đa số các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp (84%). Trong khi đó, số ý kiến cho rằng thời lượng chưa đủ chỉ có 6%.

-            Về công tác hậu cần: Quá hai phần ba lớp đánh giá công tác hậu cần được tổ chức tốt (68%), và khá (32%). Có thể nói, các học viên đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp của bản tổ chức.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 232 9.28
2.Nội dung đào tạo 232 9.26
3.Các bài tập thực hành 233 9.32
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 231 9.24

Có thể thấy, tất cả các tiêu chí đều được học viên đánh giá với điểm số rất cao (tất cả tiêu chí được đánh giá đều trên 9 điểm), cao điểm nhất đạt 9.32 điểm ở nội dung nội dung đào tạo.Hầu hết học viên cho đây là khóa học có nội dung, phương pháp trình bày, năng lực giảng viên và tính áp dụng kiến thức vào thực tiễn ở mức khá cao.Điều này cho thấy học viên rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 25 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã có / chưa có tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số lượng phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 219 8,76 18 72
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 216 8.64 17 68
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 205 8.20 14 56
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 215 8.60 15 60
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 213 8.52 15 60
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 212 8.48 18 72
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 203 8.12 16 64
8 Lập phương án hậu cần 215 8.60 15 60
TỔNG CỘNG 67.92 128
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 8.49

 

Đánh giá trước khóa học:

Đánh giá cho thấy hiểu biết đến của học viên về QLRRTT của học ở mức trên trung bình -khá.Các học viên cho biết doanh nghiệp đã có ý thức trong lập kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, mực độ chu đáo đến đâu thì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng doanh nghiệp riêng lẻ. Dường như họ đã từng biết đến một vài khía cạnh trong các nội dung nêu ra, chủ yếu là do tự tìm tòi. Do vậy, kiến thức tổng quan vẫn chưa đầy đủ, chưa hệ thống và thậm chí có ý kiến cho rằng họ đã hiểu sai một số nội dung.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình cũng tương đối đồng đều. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch đáng kể. Theo đó, điểm trung bình thấp nhất là 8.12; cao nhất là 8.76. Nhìn chung, đa số học viên đã nâng cao nhận thức một cách bao quát về các nội dung khóa học, đạt điểm trung bình cao (8.49).

Ngoài ra, lớp học đã khiến mức độ hiểu biết của học viên nói chung tăng lên đáng kể. Từ chỗ chỉ có 56% học viên từng biết đến “Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN” trước đó, sau khóa học, điểm bình quân của học viên đạt khá (8.12 điểm). Điều đó chứng tỏ các học viên đã nắm rõ hơn các nội dung quan trọng này. Mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhất ở nội dung trên.

So với các lớp trước, lớp này sự biết đến về kiến thức QLRRTT tương đối đồng đều. Qua quá trình thực hành, hiểu biết họ tăng tiến và trở nên toàn diện hơn.

1.2. Khóa thứ 2: 29-30/10/2013

Thông tin chung:

-                 Thời gian tập huấn: 2 ngày (29-30/10/2013)

-                 Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Golf Hội An, tp. Hội An, Quảng Nam

-                 Các giảng viên của lớp tập huấn:

  • Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Nguyễn Thanh Ngọc
  • Trợ giảng: ông Trần Kỳ Nam

-                 Thành phần tham dự: (có danh sách đính kèm)

-                 Số học viên tham dự             30

-                 Số doanh nghiệp tham dự:   19

-                 Số học viên Nam                               22

-                 Số học viên nữ                                  8

-                 Số lãnh đạo tham dự                        4          từ PGĐ

-                 Số nữ lãnh đạo tham dự                  2          từ PGĐ

 

Đánh giá kết quả tập huấn

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên 22 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 30 phiếu phát ra cho 30 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

            Đánh giá chungcủa học viên về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 19 86.36
Khá 3 13.64
Trung bình 0 0
Kém 0 0
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 0
Vừa đủ 20 90.90
Quá ngắn 2 9.10
 3.Công tác hậu cần Tốt 16 72.73
Khá 6 27.27
Trung bình 0 0
Kém 0 0

-            Về mục tiêu của khóa học: Đại đa số học viên đánh giá tốt về mục tiêu của khóa học với hơn 86% số phiếu. Chỉ có 13.64% ý kiến đánh giá mục tiêu đạt khá.

-            Về thời gian tập huấn: Tới hơn 90% các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp. Trong khi đó, số ý kiến cho rằng thời lượng chưa đủ chỉ có chưa tới một phần mười (9.1%).

-            Về công tác hậu cần: Quá hai phần ba lớp đánh giá công tác hậu cần được tổ chức tốt (72.73%), và khá (27.27%); Không có ý kiến trung bình và kém. Có thể nói, các học viên đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp của bản tổ chức.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 200 9.09
2.Nội dung đào tạo 202 9.18
3.Các bài tập thực hành 200 9.11
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 195 8.86

Có thể thấy, tất cả các tiêu chí đều được học viên đánh giá với điểm số rất cao (chỉ có một tiêu chí được đánh giá gần 9 điểm), cao điểm nhất đạt 9.18 điểm ở nội dung nội dung đào tạo.Hầu hết học viên cho đây là khóa học có nội dung, phương pháp trình bày, năng lực giảng viên và tính áp dụng kiến thức vào thực tiễn ở mức khá cao.Điều này cho thấy học viên rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 25 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã có / chưa có tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số lượng phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 189 8.59 15 68.18
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 184 8.36 19 86.36
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 177 8.04 19 86.36
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 199 9.04 22 100
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 193 8.77 20 90.90
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 175 7.95 20 90.90
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 180 8.18 18 81.81
8 Lập phương án hậu cần 189 8.59 20 90.90
TỔNG CỘNG 67.57    
  Điểm trung bình trên 8 nội dung   8.45    

 

Đánh giá trước khóa học:

Đánh giá cho thấy hiểu biết đến của học viên về QLRRTT của học ở mức cao. Trong đó, nội dung “Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản” có đến 100% học viên nắm được. Mức độ hiểu biết thấp nhất cũng chỉ nằm ở nội dung “Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp” với 68.18% số học viên nắm. Điều này cho thấy, đa số học viên nắm vấn đề chủ yếu thông qua thực tiễn ở doanh nghiệp mà chưa nắm vấn đề một cách toàn diện.Các học viên cho biết doanh nghiệp đã có ý thức trong lập kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình khá cao và tương đối đồng đều. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch nhiều. Theo đó, điểm trung bình thấp nhất là 7.95; cao nhất là 9.04. Nhìn chung, đa số học viên đã nâng cao nhận thức một cách bao quát về các nội dung khóa học, đạt điểm trung bình cao (8.45).

Lớp học đã khiến mức độ hiểu biết của học viên nói chung tăng về chất. Từ chỗ chỉ có hơn 68% học viên từng biết đến “Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp” trước đó, sau khóa học, điểm bình quân của học viên ơ phần này đạt khá (8.59 điểm). Điều đó chứng tỏ các học viên đã nắm toàn diện hơn nội dung này. Trong khi đó, ở các nội dung đòi hỏi thực hành mức tự đánh giá cũng khá cao, trong khoảng điểm 7.95 – 8.59.

Bên cạnh đó, ở lớp này, học viên vẫn chưa nắm nội dung “Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp” tốt như các phần khác. Do đó, họ tự đánh giá điểm thấp nhất trong 8 nội dung: 7.95.

Có nhiều ý kiến phản ánh rằng doanh nghiệp đã có quan tâm đến các khía cạnh được nêu tương đối đồng đều.Tuy nhiên, chỉ qua lớp học, họ mới nắm rõ và hệ thống hóa chúng lại. Qua quá trình thực hành, hiểu biết họ tăng tiến và trở nên toàn diện hơn.