Tiến hành tập huấn về QLRRTT cho DNNVV tại Miền Trung (tiếp)

BY ON 01-02-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

3. Khóa tập huấn tại Bình Định:

3.1 Khóa thứ 1:

Thông tin chung:

-          Thời gian tập huấn: 2 ngày (15-16/10/2013)

-          Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Sài Gòn – Quy Nhơn, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình Định

-          Các giảng viên của lớp tập huấn:

-          Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Nguyễn Thanh Ngọc

-          Trợ giảng: ông Nguyễn Tiến Quang, ông Trần Kỳ Nam

-          Số lượng học viên: (có danh sách đính kèm).

 • Số học viên tham dự               34
 • Số doanh nghiệp tham dự      24
 • Số học viên Nam                     26

Số học viên nữ                        8

Số lãnh đạo tham dự              8          từ PGĐ

Số nữ lãnh đạo tham dự         0          từ PGĐ

 Đánh giá khóa tập huấn:

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên 29 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 34 phiếu phát ra cho 34 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chungcủa học viên về khóa tập huấn:

 

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 24 82.76
Khá 5 17.24
Trung bình 0 0
Kém 0 0
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 0 0
Vừa đủ 24 82.76
Quá ngắn 5 17.24
 3.Công tác hậu cần Tốt 23 79.31
Khá 5 17.24
Trung bình 1 3.45
Kém 0 0

-            Về mục tiêu của khóa học: Số học viên đánh giá tốt chiếm tỉ lệ áp đảo với 82.76% đánh giá tốt, chỉ có 17.24% là đánh giá khá.

-            Về thời gian tập huấn: Đại đa số các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp (82.76%). Trong khi đó, vẫn có một số ý kiến (21.43%) muốn tăng thời lượng lên. Đây là điều đáng chú ý so với các khóa học trước.

-            Về công tác hậu cần: Gần bốn phần năm lớp (79.31%) đánh công tác hậu cần được tổ chức tốt, và 17.24% chấm điểm khá. Có 1 phiếu đánh giá ở mức trung bình (3.45%). Ban tổ chức vẫn luôn ghi nhận các ý kiến này nhằm cải tiến công tác tổ chức ngày càng chu đáo, hiệu quả hơn.

          Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 275 9.48
2.Nội dung đào tạo 262 9.03
3.Các bài tập thực hành 271 9.34
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 235 8.10

Tất cả các tiêu chí trên đều được học viên đánh giá với điểm số cao (trên 8 điểm).Có tới ba trên bốn tiêu chí nêu trên được trên 9 điểm.Cao nhất là điểm 9.48 ở cách truyền đạt.Hầu hết học viên cho đây là khóa học bổ ích.Hơn nữa, học viên đánh giá cao phương pháp trình bày, năng lực truyền đạt của giảng viên.Đa số nhận thấy khóa học thiết thực.Học viên cũng rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 28 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã từng áp dụng/chưa áp dụng tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 252 8.69 21 72.41
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 237 8.17 17 58.62
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 240 8.28 19 65.51
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 248 8.55 25 86.20
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 248 8.55 23 79.31
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 229 7.90 20 68.96
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 218 7.52 16 55.17
8 Lập phương án hậu cần 240 8.28 27 93.10
TỔNG CỘNG 65.93
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 8.24

Đánh giá trước khóa học:

Phần tự đánh giá cho thấy hiểu biết ban đầu về QLRRTT của lớp ở mức đáng ngạc nhiên. Ở mức thấp nhất, quá nửa số học viên đã có sẵn kiến thức về nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”. Trong khi đó, có tới quá chín phần mười lớp (93.10%) đã có hiểu biết về “Lập phương án hậu cần”. Ở những nội dung khác, tỉ lệ hiểu biết cũng khá cao và đồng đều.

Tình hình trên phần nào lý giải tại sao trong suốt quá trình học tập, ban tổ chức nhận thấy không khí làm việc rất sôi nổi và hào hứng.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình ở mức độ rất khả quan, đạt điểm trung bình 8.24. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch không nhiều. Điểm trung bình thấp nhất là 8.69; cao nhất là 7.52.Có thể nói, đầu ra của khóa học khá đồng đều. Học viên hấp thụ kiến thức và kỹ năng từ nội dung khá thuận lợi. Nếu so sánh với đầu vào, có thể thấy kết quả khóa học tăng lên tương ứng với trình độ học viên.

Ngoài ra, cũng có một số điểm lưu ý như: đối với nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”, tỉ lệ đầu vào nắm vấn đề này thấp nhất (55.17%). Tuy nhiên, sau đào tạo, học viên vẫn tự cho điểm thấp nhất trong tám nội dung (7.52).Dường như, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đầu tư cho khâu này. Nội dung thể hiện mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhất là “Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp” với tỉ lệ hiểu biết sẵn là 72.41% và điểm đầu ra là 8.69.

Không chỉ tăng tiến hiểu biết ở phần lý thuyết, đầu ra ở các phần thực hành cũng rất khả quan. Đa số đều tự đánh giá trên 8.2 điểm.Như vậy, lớp học lần này đã đạt hiệu quả đề ra.

3.2 Khóa thứ 2

Thông tin chung:

-          Thời gian tập huấn: 2 ngày (17-18/10/2013)

-          Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Sài Gòn – Quy Nhơn, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Đình Định

-          Các giảng viên của lớp tập huấn:

 • Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Nguyễn Thanh Ngọc
 • Trợ giảng: ông Nguyễn Tiến Quang, ông Trần Kỳ Nam

-          Thành phần tham dự: (có danh sách đính kèm).

 • Số học viên tham dự                      36
 • Số doanh nghiệp tham dự  25
 • Số học viên Nam                27
 • Số học viên nữ                      9
 • Số lãnh đạo tham dự                       6        từ PGĐ
 • Số nữ lãnh đạo tham dự      1        từ PGĐ

 

Đánh giá khóa tập huấn:

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên 30 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 36 phiếu phát ra cho 36 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chungcủa học viên về khóa tập huấn:

 

Nội dung đánh giá Mức độ Số phiếu Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 23 76.66
Khá 5 23.33
Trung bình 0 0
Kém 0 0
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 1 3.33
Vừa đủ 24 80.00
Quá ngắn 5 16.67
 3.Công tác hậu cần Tốt 25 83.33
Khá 4 13.34
Trung bình 1 3.33
Kém 0 0

-            Về mục tiêu của khóa học: Số học viên đánh giá tốt vẫn chiếm tỉ lệ cao với 76.66% đánh giá tốt, và 23.33% là đánh giá khá.

-            Về thời gian tập huấn: 80% học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp. Trong khi đó, vẫn có một số ý kiến (16.67%) muốn tăng thời lượng lên. Cá biệt có 01 ý kiến (3.33%) cho rằng thời lượng như vậy là dài. Kết quả này cũng cho thấy có sự phân hóa trong nhận định của tập thể lớp về việc thời lượng bao nhiêu là đủ cho một khóa học.

-            Về công tác hậu cần: Hơn bốn phần năm lớp (83.33%) đánh công tác hậu cần được tổ chức tốt, và chỉ 13.34% chấm điểm khá. Có 1 phiếu đánh giá ở mức trung bình (3.33%). Dây vẫn là kết quả thường thấy. Ban tổ chức vẫn luôn ghi nhận các ý kiến này nhằm cải tiến công tác tổ chức ngày càng chu đáo, hiệu quả hơn.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

 

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 285 9.50
2.Nội dung đào tạo 281 9.37
3.Các bài tập thực hành 276 9.20
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 261 8.70

Tất cả các tiêu chí trên đều được học viên đánh giá với điểm số cao (trên 8 điểm).Có tới ba trên bốn tiêu chí nêu trên được trên 9 điểm. Cao nhất là điểm 9.50 ở cách truyền đạt, vốn vẫn là thế mạnh của đội ngũ giảng viên. Hầu hết học viên đánh giá cao nội dung chương trình lẫn phương pháp trình bày, năng lực truyền đạt của giảng viên. Đa số nhận thấy khóa học thiết thực.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 28 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã từng áp dụng/chưa áp dụng tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 280 9.33 20 66.66
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 271 9.03 18 60.00
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 255 8.50 17 56.66
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 261 8.70 21 70.00
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 265 8.83 21 70.00
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 269 8.97 20 66.66
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 251 8.37 15 50.00
8 Lập phương án hậu cần 273 9.10 25 83.33
TỔNG CỘNG 70.83
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 8.85

 Đánh giá trước khóa học:

Phần tự đánh giá cho thấy hiểu biết ban đầu về QLRRTT của lớp là trên trung bình phần nhiều. Ở mức thấp nhất, nửa số học viên đã có sẵn kiến thức về nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”. Qua nhiều khóa học, ban tổ chức nhận thấy, đây vẫn là nội dung chưa thật sự được doanh nghiệp quan tâm từ trước. Điều này càng cho thấy hướng tiếp cận của chương trình đối với nội dung này là rất đúng đắn. Trong khi đó, có tới 83.33% lớp đã có hiểu biết về “Lập phương án hậu cần”. Ở những nội dung khác, tỉ lệ hiểu biết từ trước khóa học cũng khá cao và đồng đều.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình ở mức khá tốt, đạt điểm trung bình 8.85. Mức độ nắm vững giữa các nội dung vẫn không chênh lệch nhiều. Điểm trung bình thấp nhất là 8.37; cao nhất là 9.33.Có thể nói, đầu ra của khóa học khá đồng đều. Học viên hấp thụ kiến thức và kỹ năng từ nội dung khá thuận lợi. Nếu so sánh với đầu vào, có thể thấy kết quả khóa học tăng lên tương ứng với trình độ học viên.

Có một số điểm lưu ý như: đối với nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”, tỉ lệ đầu vào nắm vấn đề này thấp nhất (50%). Tuy nhiên, sau đào tạo, học viên vẫn tự cho điểm thấp nhất trong tám nội dung (8.37).Dường như, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đầu tư cho khâu này trước khi tham dự khóa học. Nội dung thể hiện mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhất là “Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp” với tỉ lệ hiểu biết sẵn là 66.66% và điểm đầu ra là 9.33.

Không chỉ tăng tiến hiểu biết ở phần lý thuyết, đầu ra ở các phần thực hành cũng rất khả quan. Đa số đều tự đánh giá trên 8.3 điểm.Như vậy, lớp học lần này đã đạt hiệu quả đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức các hội thảo và diễn đàn trao đổi các sáng kiến và chiến lược nhằm thúc đẩy công tác này trong khu vực doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai cho chính các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có khả năng chống chịu tốt với thiên tai, doanh nghiệp cũng chính là chỗ dựa vững chắc của các cộng đồng nơi doanh nghiệp có các hoạt động sản xuất và kinh doanh.