Tiến hành tập huấn về QLRRTT cho DNNVV tại Miền Trung (tiếp)

BY ON 28-01-2014 IN Hoạt động dự án, Tin tức Comments Off

Trong khuôn khổ dự án Đẩy mạnh hợp tác Công – Tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Quỹ Châu Á phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và Phát triển thực hiện một loạt các hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro thiên tai trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

VCCI đã tiến hành tập huấn về QLRRTT cho các DNNVV tại Quảng Ngãi

2. Khóa tập huấn tại Quảng Ngãi:

2.1 Khóa thứ 1:

Thông tin chung:

-            Thời gian tập huấn: 2 ngày (24-25/9/2013)

-            Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Central, tp. Quảng Ngãi

-            Các giảng viên của lớp tập huấn:

-            Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Nguyễn Thanh Ngọc

-            Trợ giảng: ông Trần Kỳ Nam

-            Thành phần tham dự: (có danh sách đính kèm)

-            Số học viên tham dự               30

-            Số doanh nghiệp tham dự       21

-            Số học viên Nam                                 20

-            Số học viên nữ                         10

-            Số lãnh đạo tham dự              12        từ PGĐ

-            Số nữ lãnh đạo tham dự                     02        từ PGĐ

Đánh giá kết quả lớp tập huấn

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên 26 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 30 phiếu phát ra cho 30 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chungcủa học viên về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 15 60
Khá 10 40
Trung bình
Kém
 2.Thời gian tập huấn Quá dài
Vừa đủ 21 84
Quá ngắn 4 16
 3.Công tác hậu cần Tốt 15 60
Khá 9 36
Trung bình 1 4
Kém

-            Về mục tiêu của khóa học: học viên đánh giá khá tốt về mục tiêu của khóa học với 60% đánh giá đạt tốt và 40 % đánh giá đạt khá.

-            Về thời gian tập huấn: Đa số các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp ( 84%) Trong khi đó, số ý kiến cho rằng thời lượng chưa đủ cũng tăng lên (16%).

-            Về công tác hậu cần: Đa số học viên đánh giá công tác hậu cần được tổ chức tốt (60%), khá (36%). Có 1 phiếu đánh giá ở mức trung bình (4%).  Điều này có thể lý giải là do có những học viên lớp này từng làm quen với các khóa đào tạo đóng học phí tham dự cao đi kèm với đó là chất lượng dịch vụ hậu cần ở mức rất cao.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 220 8.44
2.Nội dung đào tạo 219 8.42
3.Các bài tập thực hành 224 8.62
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 226 8.69

Có thể thấy, tất cả các tiêu chí đều được học viên đánh giá với điểm số cao (tất cả tiêu chí được đánh giá đều trên 8 điểm), cao điểm nhất đạt 8,69 điểm ở nội dung khả năng áp dụng trong thực tế.Hầu hết học viên cho đây là khóa học có nội dung, phương pháp trình bày, năng lực giảng viên và tính áp dụng kiến thức vào thực tiễn ở mức khá cao.Điều này cho thấy học viên rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 25 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã có / chưa có tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số lượng phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 196 7.54 13 50
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 203 7.79 16 62
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 191 7.35 13 50
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 197 7.58 16 62
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 192 7.38 10 38
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 201 7.73 13 50
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 200 7.69 11 42
8 Lập phương án hậu cần 196 7.54 15 58
TỔNG CỘNG 60.60
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 7.56

Đánh giá trước khóa học:

Đánh giá cho thấy hiểu biết đến của học viên về QLRRTT của học ở mức trung bình-khá.Các học viên cho biết doanh nghiệp đã có ý thức trong lập kế hoạch ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, mực độ chu đáo đến đâu thì còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng doanh nghiệp riêng lẻ. Dường như họ đã từng biết đến một vài khía cạnh trong các nội dung nêu ra chủ yếu là do tự tìm tòi. Do vậy, kiến thức tổng quan vẫn chưa đầy đủ, chưa hệ thống và thậm chí có ý kiến cho rằng họ đã hiểu sai một số nội dung.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình cũng tương đối đồng đều. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch đáng kể. Theo đó, điểm trung bình thấp nhất là 7.35; cao nhất là 7.79. Nhìn chung, đa số học viên đã nâng cao nhận thức một cách bao quát về các nội dung khóa học, đạt điểm trung bình 7.56.

Ngoài ra, lớp học đã khiến mức độ hiểu biết của học viên nói chung tăng lên đáng kể. Từ chỗ chỉ có 38% học viên từng biết đến “Lập phương án sơ tán cho nhân viên” trước đó, sau khóa học, điểm bình quân của học viên đạt khá (7.38 điểm) về nội dung này. Điều đó chứng tỏ các học viên đã nắm rõ hơn các nội dung quan trọng này. Mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhất ở nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp” từ chỗ chỉ 42% có biết đến trước khóa học thì sau khóa học học viên tự đánh giá mình đạt điểm bình quân đạt 7,69 điểm.

So với các lớp trước, lớp này sự biết đến về kiến thức QLRRTT chưa cao.Sau đào tạo, hiểu biết họ tăng tiến và trở nên toàn diện hơn.

            2.2 Khóa thứ 2:

Thông tin chung:

-            Thời gian tập huấn: 2 ngày (26-27/9/2013)

-            Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Central, tp. Quảng Ngãi

-            Các giảng viên của lớp tập huấn:

  • Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Nguyễn Thanh Ngọc
  • Trợ giảng: ông Trần Kỳ Nam

-            Thành phần tham dự: (có danh sách đính kèm)

  • Số học viên tham dự                    37
  • Số doanh nghiệp tham dự           23
  • Số học viên Nam                          24
  • Số học viên nữ                             13
  • Số lãnh đạo tham dự                   08        từ PGĐ
  • oSố nữ lãnh đạo tham dự                  02        từ PGĐ

Đánh giá kết quả tập huấn:

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên 28 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 39 phiếu phát ra cho 30 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chung của học viên về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 14 50
Khá 14 50
Trung bình
Kém
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 1 3.57
Vừa đủ 21 75.00
Quá ngắn 6 21.43
 3.Công tác hậu cần Tốt 13 46.43
Khá 13 46.43
Trung bình 2 7.14
Kém

-            Về mục tiêu của khóa học: học viên đánh giá khá tốt về mục tiêu của khóa học với 50% đánh giá đạt tốt và 50 % đánh giá đạt khá.

-            Về thời gian tập huấn: Đa số các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp (75%) Trong khi đó, một số đáng kể các ý kiến (21.43%) muốn tăng thời lượng lên. Đây là điều đáng chú ý so với các khóa học trước.

-            Về công tác hậu cần: Đa số học viên đánh giá công tác hậu cần được tổ chức tốt (46.43%), và khá (46.43%). Có 2 phiếu đánh giá ở mức trung bình (7.14%).  Điều này có thể lý giải là do có những học viên lớp này từng làm quen với các khóa đào tạo đóng học phí tham dự cao đi kèm với đó là chất lượng dịch vụ hậu cần ở mức rất cao.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 249 8.89
2.Nội dung đào tạo 239 8.54
3.Các bài tập thực hành 238 8.50
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 248 8.86

Tất cả các tiêu chí trên đều được học viên đánh giá với điểm số cao (trên 8 điểm), cao điểm nhất đạt 8,89 điểm ở cách truyền đạt.Hầu hết học viên cho đây là khóa học bổ ích.Hơn nữa, phương pháp trình bày, năng lực giảng viên và tính áp dụng kiến thức vào thực tiễn ở mức khá cao.Điều này cho thấy học viên rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 28 phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã có / chưa có tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số lượng phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 239 8.54 11 39
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 235 8.39 11 39
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 223 7.96 8 29
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 218 7.79 13 46
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 208 7.43 10 36
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 212 7.57 13 46
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 209 7.46 9 32
8 Lập phương án hậu cần 212 7.57 12 43
TỔNG CỘNG 62.71
  Điểm trung bình trên 8 nội dung 7.84

 

Đánh giá trước khóa học:

Đánh giá cho thấy hiểu biết đến của học viên về QLRRTT của học ở mức thấp – trung bình. Các doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức lẫn kỹ năng tốt trong việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai. Có những nội dung mà số lượng học viên đã từng biết đến rất thấp, như “Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN” (29%) và “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp” (32%). Trong quá trình hướng dẫn và tiếp xúc với học viên, chúng tôi nhận thấy còn nhiều doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đúng mức về công tác QL RRTT.Thậm chí có ý kiến tự thừa nhận “chưa gặp phải bao giờ” hay “còn chủ quan”.

Tỉ lệ doanh nghiệp doanh nghiệp có nhật thức về nội dung “Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp” và “Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản” là cao nhất. Nhưng cũng chỉ có dưới một nữa (46%).

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình ở mức độ khá – tốt, đạt điểm trung bình 7.84. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch không nhiều. Điểm trung bình thấp nhất là 7.43; cao nhất là 8.54.Tính đồng đều trong nhận thức – kiến thức ở đầu ra đã là một đặc điểm phổ biến cuối các khóa học. Nó cho thấy tính phổ dụng – nghĩa là ai cũng có thể áp dụng được -  của khóa học lên mọi đối tượng ngành nghề doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, kết quả ghi nhận được ở khóa học lần này thể hiện hiệu quả vượt trội, vực dậy được nhận thức chung về công tác QL RRTT với điểm trung bình cho 8 nội dung được học là 7.84. Lớp học đã khiến mức độ hiểu biết của học viên nói chung tăng lên đáng kể. Từ chỗ chỉ có 29% học viên từng biết đến “Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN” trước đó.Sau khóa học, điểm bình quân học viên tự đánh giá đạt khá (7.96 điểm) về nội dung này. Đây cũng là nội dung thể hiện mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhất trong 8 nội dung trình bày. Đây là kết quả vượt mong đợi của ban tổ chức vì đầu vào của khóa học khá thấp, lại tương đối chênh lệch.

Đây là một khóa đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ: Yêu cầu về công tác phục vụ của doanh nghiệp tương đối cao với đánh giá không còn quá “lạc quan” mà ban tổ chức nhận được. Trong khi đó, mức độ quan tâm ban đầu của họ đối với lĩnh vực này còn khá mờ nhạt.Việc kích thích được sự hào hứng tham gia, thay đổi được nhận thức của họ là nỗ lực đáng ghi nhận của ban tổ chức.