Tiến hành tập huấn QLRRTT cho DNNVV tại Nghệ An

BY ON 05-02-2014 IN Thông tin cần biết Comments Off

5. Khóa tập huấn tại Nghệ An:

5.1 Khóa thứ 1

v  Thông tin chung

-            Thời gian tập huấn: 2 ngày (05-06/11/2013)

-            Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An

-            Các giảng viên của lớp tập huấn:

 • Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn
 • Trợ giảng: ông Phạm Đình Ngân

-            Số lượng học viên: (có danh sách đính kèm).

Số học viên tham dự                      32

-            Thành phần tham dự

 • Số doanh nghiệp tham dự       27
 • Số học viên Nam                     27
 • Số học viên nữ             5
 • Số lãnh đạo tham dự              13        từ PGĐ
 • Số nữ lãnh đạo tham dự         1          từ PGĐ
 • Số lượng cơ quan NN         3
 • Số lượng học viên Hà Tĩnh 12

v  Đánh giá kết quả tập huấn

Kết quả lớp tập huấn được đánh giá dựa trên 28 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 32 phiếu phát ra cho 32 học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chung của học viên về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 23 82.14
Khá 5 17.86
Trung bình 0 0
Kém 0 0
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 0 0
Vừa đủ 25 89.3
Quá ngắn 3 10.7
 3.Công tác hậu cần Tốt 20 71.43
Khá 8 28.57
Trung bình 0 0
Kém 0 0

-            Về mục tiêu của khóa học:Số học viên đánh giá tốt chiếm tỉ lệ áp đảo với 82.14% đánh giá tốt, chỉ có 17.86% là đánh giá khá.

-            Về thời gian tập huấn: Đại đa số các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp (89.3%).Trong khi đó, vẫn có một số ý kiến (10.7%) muốn tăng thời lượng lên. Đây là điều rất đáng chú ý.

-            Về công tác hậu cần: Gần bốn phần năm lớp (71.43%) đánh công tác hậu cần được tổ chức tốt, và 28.57% chấm điểm khá. Không có phiếu nào đánh giá ở mức trung bình. Tuy vậy, Ban tổ chức vẫn luôn coi trọng việc cải tiến công tác tổ chức ngày càng chu đáo, hiệu quả hơn.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 268 9,57
2.Nội dung đào tạo 257 9,18
3.Các bài tập thực hành 254 9,07
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 245 8,75

Tất cả các tiêu chí trên đều được học viên đánh giá với điểm số cao (trên 8,5 điểm). Có tới ba trên bốn tiêu chí nêu trên được trên 9 điểm.Cao nhất là điểm 9.57 ở cách truyền đạt.Hầu hết học viên cho đây là khóa họcbổ ích.Hơn nữa, học viên đánh giá cao phương pháp trình bày, năng lực truyền đạt của giảng viên.Đa số nhận thấy khóa học thiết thực.Học viên cũng rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 28phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã từng áp dụng/chưa áp dụng tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 226 8,07 20 71,43
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 224 8,00 20 71,43
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 222 7,93 20 71.43
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 234 8,36 20 71.43
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 233 8,32 22 78,57
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 230 8,21 22 78,57
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 222 7,93 19 67,86
8 Lập phương án hậu cần 232 8,29 22 78,57
TỔNG CỘNG 65.11    
  Điểm trung bình trên 8 nội dung   8.14    

Đánh giá trước khóa học:

Phần tự đánh giá cho thấy hiểu biết ban đầu về QLRRTT của lớp ở mức cao đáng ngạc nhiên. Ở mức thấp nhất, quá nửa số học viênđã có sẵn kiến thức về nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”. Trong khi đó, có tới quá ba phần tư lớp (78.57%) đã có hiểu biết về “Lập phương án hậu cần”. Ở những nội dung khác, tỉ lệ hiểu biết cũng ở mức trung bình khá và đồng đều.

Những đánh giá trên phần nào lý giải được nguyên nhân các học viên dù có những hiểu biết nhất định về nội dung khóa học nhưng vẫn hào hứng tham gia và sôi nổi bàn luận.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình ở mức độ rất khả quan, đạt điểm trung bình 8.14. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch không nhiều. Điểm trung bình thấp nhất là 7.93; cao nhất là 8.36.Có thể nói, đầu ra của khóa học khá đồng đều.Học viên hấp thụ kiến thức và kỹ năng từ nội dung khá thuận lợi.Nếu so sánh với đầu vào, có thể thấy kết quả khóa học tăng lên tương ứng với trình độ học viên.

Ngoài ra, cũng có một số điểm lưu ý như: đối với nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”, tỉlệ đầu vào nắm vấn đề này thấp nhất (67.86%). Tuy nhiên, sau đào tạo, học viên vẫn tự cho điểm thấp nhất trong tám nội dung (7.93).Dường như, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đầu tư cho khâu này. Nội dung thể hiện mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhấtlà “Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản” với tỉ lệ hiểu biết sẵn là 71.43% và điểm đầu ra là 8.36.

Không chỉ tăng tiến hiểu biết ở phần lý thuyết, đầu ra ở các phần thực hành cũng rất khả quan. Đa số đều tự đánh giá trên 8 điểm.Như vậy, lớp học lần này đã đạt hiệu quả đề ra.

 5.2 Khóa thứ 2

v   Thông tin chung

-       Thời gian tập huấn: 2 ngày (07-08/11/2013)

-       Địa điểm tổ chức tập huấn: KS Xanh Nghệ An-Số 2 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, Nghệ An

-       Các giảng viên của lớp tập huấn:

 • Giảng viên chính: ông Nguyễn Diễn, ông Phạm Đình Ngân
 • Trợ giảng: ông Phan Duy Hùng

-       Số học viên tham dự                 36

-       Thành phần học viên tham dự:

 • Số doanh nghiệp tham dự         30
 • Số học viên Nam                        22
 • Số học viên nữ               14
 • Số lãnh đạo tham dự                 10        từ PGĐ
 • Số nữ lãnh đạo tham dự           1          từ PGĐ
 • Số lượng cơ quan NN     3
 • Số lượng học viên Hà Tĩnh 8

v   Đánh giá kết quả tập huấn:

Kết quả lớp tập huấn được dánh giá dựa trên 24 phiếu đánh giá khóa học thu lại được từ 24 phiếu phát ra cho 24học viên của lớp ngay sau khi khóa học kết thúc. Kết quả đánh giá khóa học được thể hiện ở những tiêu chí sau:

Đánh giá chungcủa học viên về khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Mức độ Tổng số Tỷ lệ %
 1.Mục tiêu khóa học Tốt 16 66.67
Khá 8 33.33
Trung bình 0 0
Kém 0 0
 2.Thời gian tập huấn Quá dài 0 0
Vừa đủ 18 87.5
Quá ngắn 4 12.5
 3.Công tác hậu cần Tốt 20 83.33
Khá 4 16.67
Trung bình 0 0
Kém 0 0

-            Về mục tiêu của khóa học:Số học viên đánh giá tốt chiếm tỉ lệ lớn với 66.67% đánh giá tốt, và 33.33% là đánh giá khá.

-            Về thời gian tập huấn: Đại đa số các học viên cho rằng thời lượng khóa học là phù hợp (87.5%).Trong khi đó, vẫn có một số ý kiến (12.5%) muốn tăng thời lượng lên. Đây là điều đáng chú ý so với các khóa học trước.

-            Về công tác hậu cần: Gần bốn phần năm lớp (83.33%) đánh công tác hậu cần được tổ chức tốt, và chỉ 16.67% chấm điểm khá. Không có phiếu nào đánh giá ở mức trung bình. Tuy vậy, Ban tổ chức vẫn luôn coi trọng việc cải tiến công tác tổ chức ngày càng chu đáo, hiệu quả hơn.

Đánh giá về phương pháp và nội dung giảng dạy của khóa tập huấn:

Nội dung đánh giá Tổng số điểm Điểm bình quân
1.Cách truyền đạt 205 8,54
2.Nội dung đào tạo 209 8,71
3.Các bài tập thực hành 206 8,58
4.Khả năng áp dụng trong thực tế 198 8,25

Tất cả các tiêu chí trên đều được học viên đánh giá với điểm số cao (trên 8 điểm).Có tới ba trên bốn tiêu chí nêu trên được trên 8.5 điểm. Cao nhất là điểm 8.71 ở nội dung đào tạo.Hầu hết học viên cho đây là khóa họcbổ ích. Hơn nữa, học viên đánh giá cao nội dung thiết thực, ý nghĩa, các bài tập thực hành mới mẻ.Học viên cũng rất hứng thú và ý thức được giá trị của chương trình.

Đánh giá sau khóa học về kiến thức, hiểu biết các nội dung được học:

Các học viên đã tự đánh giá và so sánh lại lại lượng kiến thức thu được sau khi tham dự lớp tập huấn. Kết quả đánh giá của 24phiếu đánh giá tương ứng với 8 nội dung như sau:

TT Nội dung Sau khi tập huấn Đã từng áp dụng/chưa áp dụng tại doanh nghiệp
Tổng Trung bình Số phiếu trả lời có %
1 Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng trong doanh nghiệp 196 8,17 14 58,33
2 Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong doanh nghiệp 200 8,33 14 58,33
3 Cách đánh giá rủi ro thiên tai trong DN 198 8,25 16 66,67
4 Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản 197 8,21 21 87,50
5 Lập phương án sơ tán cho nhân viên 196 8,17 17 70,83
6 Lập Kế hoạch ứng phó trong tình huống khẩn cấp 192 8,00 15 62,50
7 Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp 190 7,92 14 58,33
8 Lập phương án hậu cần 192 8,00 18 75,00
TỔNG CỘNG 65,04    
  Điểm trung bình trên 8 nội dung   8,13    

Đánh giá trước khóa học:

Phần tự đánh giá cho thấy hiểu biết ban đầu về QLRRTT của lớp chỉở mức trung bình. Ở mức thấp nhất, quá nửa số học viênđã có sẵn kiến thức về các nội dung: “Các khái niệm cơ bản về QLRRTT dùng cho DN”, “Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong Dn”,Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”. Trong khi đó, có tới quá ba phần tư lớp (87.5%) đã có hiểu biết về “Lập phương án di dời và bảo vệ tài sản”. Ở những nội dung khác, tỉ lệ hiểu biết cũng ở mức trung bình khá và đồng đều.

Những đánh giá trên phần nào lý giải được nguyên nhân các học viên dù có những hiểu biết nhất định về nội dung khóa học nhưng vẫn hào hứng tham gia và sôi nổi bàn luận.

Đánh giá sau khóa học:

Sau khóa học, người học tự đánh giá đầu ra của mình ở mức độ rất khả quan, đạt điểm trung bình 8.13. Mức độ nắm vững giữa các nội dung không chênh lệch không nhiều. Điểm trung bình thấp nhất là 7.92; cao nhất là 8.33.Có thể nói, đầu ra của khóa học khá đồng đều.Học viên hấp thụ kiến thức và kỹ năng từ nội dung khá thuận lợi.Nếu so sánh với đầu vào, có thể thấy kết quả khóa học tăng lên tương ứng với trình độ học viên.

Ngoài ra, cũng có một số điểm lưu ý như: đối với nội dung “Lập phương án dự phòng đối với khách hàng và nhà cung cấp”, tỉlệ đầu vào nắm vấn đề này thấp nhất (58.33%). Tuy nhiên, sau đào tạo, học viên vẫn tự cho điểmthấp nhất trong tám nội dung (7.92).Dường như, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quan tâm đầu tư cho khâu này.Nội dung thể hiện mức tăng tiến hiểu biết mạnh nhấtlà “Các bước lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong Dn” với tỉ lệ hiểu biết sẵn rất thấp là 58.33% và điểm đầu ra là 8.33.

Không chỉ tăng tiến hiểu biết ở phần lý thuyết, đầu ra ở các phần thực hành cũng rất khả quan. Đa số đều tự đánh giá trên 8 điểm.Như vậy, lớp học lần này đã đạt hiệu quả đề ra.