Tài liệu hóa: Kết quả dự án “Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quản lý rủi ro thiên tai và tăng cường tính chống chịu của cộng đồng tại Việt Nam giai đoạn 2011-2017″

BY ON 26-02-2018 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trong tài liệu này tổng hợp toàn bộ bối cảnh, mục tiêu, những kết quả nổi bật dự án đã đạt được. Cùng với đó tài liệu cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong suốt thời gian triển khai dự án và đưa ra những đề xuất và giải pháp để khắc phục, cải thiện những khó khăn, bất cập đó.

Xem toàn bộ tài liệu: