Giới thiệu: Luật và chính sách dành cho doanh nghiệp về quản lý rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Luật và Chính sách, Thông tin cần biết Comments Off

Luật  Phòng chống Thiên tai đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2014. Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 2000 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Đọc thêm…

Hệ thống văn bản và chính sách liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp: Năm 2012, Trung tâm giáo dục và phát triển tổng hợp các điểm chính từ các hệ thống văn bản hiện hành liên quan đến QLRRTT trong doanh nghiệp. Tài liệu tổng hợp trước khi ban hành Luật phòng chống thiên tai. Đọc thêm…