e-Course

BY ON 22-07-2014 IN Ấn phẩm, eCourse Comments Off

Hãy lên kế hoạch để bảo vệ tài sản, sự đầu tư và người lao động của doanh nghiệp.

Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về các bước lập kế hoạch nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, CED xây dựng các bài học trực tuyến hướng dẫn các bước lập kế hoạch cho doanh nghiệp.

Để học hết các nội dung hướng dẫn này bạn cần dành thời gian ít nhất là 2 tiếng (phần 1 khoảng 30 phút và phần 2 khoảng 1h30 phút). Dưới các phần hướng dẫn đều có các bài trình bày bạn có thể sử dụng để hướng dẫn lại cho các đồng nghiệp hay người lao động trong doanh nghiệp bạn hoặc sử dụng cho các khóa đào tạo về lập kế hoạch.

Giới thiệu chung về khóa học, các từ viết tắt

Phần I: Các khái niệm và thông tin cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu trong doanh nghiệp

Mục đích của phần này, giúp học viên:

Nắm được quá trình quản lý rủi ro thiên tai trong doanh nghiệp và hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai

I.1. Khái niệm cơ bản sử dụng trong quản lý rủi ro thiên tai dùng trong doanh nghiệp

I.2. Quá trình QLRRTT và lợi ích của việc lập kế hoạch QLRRTT

I.3. Tài liệu trình bày bài giảng (dùng cho giảng viên)

Phần II: Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai

Mục đích của phần này, giúp học viên:

Học viên nắm được quy trình lập kế hoạch; Nắm được cách sử dụng các biểu mẫu để xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai cho doanh nghiệp

II.1. Quy trình lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó thiên tai trong DN

II.2. Các giai đoạn lập kế hoạch

II.3. Các bài tập và biểu mẫu

II.4. Tài liệu trình bày bài giảng (dùng cho giảng viên)

Phần III: Kinh nghiệm, thực tiễn từ các doanh nghiệp Việt Nam và các biện pháp gia cố công trình

Mục đích của phần này, giúp học viên:

Tham khảo các bước lập kế hoạch và thử nghiệm bản kế hoạch bằng cách diễn tập tại một số doanh nghiệp Việt Nam; Kinh nghiệm ứng phó thiên tai của các nước trên thế giới; Nắm được một số kỹ thuật gia cố công trình: mái tôn, cửa kính, cửa sổ,… nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

III.1. Kinh nghiệm của các doanh nghiệp Việt Nam

III.2. Kinh nghiệm ứng phó thiên tai của các nước trên thế giới

III.3. Các biện pháp gia cố công trình nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai