Đánh giá rủi ro

BY ON 27-09-2013 IN Những việc cần làm, Thông tin cần biết Comments Off

Trước khi xây dựng kế hoạch chuẩn bị ứng phó với thiên tai, việc đánh giá nguy cơ rủi ro là rất quan trọng để hiểu một cách rõ ràng về bối cảnh và các điều kiện chung làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch.

Đánh giá rủi ro là một quá trình gồm các bước:

  • Đặt ra tình huống với các rủi ro và xác định những rủi ro có nguy cơ xảy ra
  • Phân tích các rủi ro bằng cách đánh giá khả năng có thể xảy ra và tác động có thể mang lại trong trường hợp rủi ro xảy ra.
  • Đặt thứ tự ưu tiên giải quyết các rủi ro (có thể chưa cần giải quyết một số rủi ro nếu nguồn lực chưa cho phép)
  • Xử lý rủi ro (xác định, lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động)

Không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro nhưng có thể giảm thiểu những rủi ro này. Các biện pháp kỹ thuật, các cách làm truyền thống và các kinh nghiệm dân gian đều có thể áp dụng để giảm nhẹ sự khắc nghiệt của thiên tai.

 Đánh giá rủi ro là một bước quan trọng trước khi xây dựng kế hoạch quản lý thiên tai.

Có thể dùng bảng đánh giá sau để đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp:

Nguy cơ rủi ro

Khả năng có thể xảy ra

Ảnh hưởng đến con người

Ảnh hưởng đến tài sản

Ảnh hưởng đến HĐKD

Nguồn lực bên trong

Nguồn lực bên ngoài

Tổng cộng

Cao – thấp

5 – 1

Ảnh hưởng mạnh – Ít ảnh hưởng

5- 1

NL kém – NL mạnh

5-1

Bão thông thường
Siêu bão nhiệt đới
Lụt
Lở đất
Lốc, gió xoáy

  • Khả năng có thể xảy ra (đối với từng loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn công ty hoạt động)
  • Ảnh hưởng về con người (bị thương, chết hoặc mất tích), ảnh hưởng về tài sản (hư hại về cơ sở vật chất, tòa nhà và các thiết bị bên trong)
  • Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh (chi phí để phục hồi, sửa chữa cơ sở vật chất + mất lợi nhuận do gián đoạn kinh doanh + chi phí cố định)
  • Nguồn lực bên trong là những nguồn lực mà doanh nghiệp có thể có ngay lập tức trong tình huống khẩn cấp hoặc khi hoạt động kinh doanh bị gián đoạn thì có thể nguồn bổ sung ngay (ví dụ người được phân công quản lý trong tình huống khẩn cấp, thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ, máy phát điện dự phòng của doanh nghiệp ….)
  • Nguồn lực từ bên ngoài là những nguồn lực có sẵn khi doanh nghiệp yêu cầu hay có hợp đồng cung cấp (ví dụ yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ các cơ quan khác ở địa phương, dịch vụ y tế, bệnh viện, cung cấp dịch vụ điện, nước ….) Những nguồn lực này xếp hạng từ 1 đến 5 (5 là yếu nhất – 1 là mạnh nhất)

 Hãy tiến hành đánh giá từng loại rủi ro thiên tai và đánh giá hết các yếu tố của từng loại hình. Cuối cùng cộng lại, nếu tổng số điểm càng cao thì nghĩa là mức độ tổn thương của doanh nghiệp càng cao khi có thiên tai xảy ra.

 Dựa vào đánh giá trên, có thể đưa ra thứ tự ưu tiên và các giải pháp ứng phó mà doanh nghiệp nên tập trung giải quyết tùy vào điệu kiện và nguồn lực của mình.