Đánh giá mức độ rủi ro của doanh nghiệp

BY ON 26-09-2013 IN Lập kế hoạch, Lập kế hoạch ứng phó Comments Off

Sau khi đã xác định các hoạt động chủ chốt của DN, bước tiếp theo là đánh giá mức độ rủi ro mà DN có thể gặp trong tình huống thiên tai. Kiểm tra lại những nguy cơ về thiên tai đối với từng địa phương.  Đánh giá rủi ro là một bước quan trọng trước

CONTINUE READING …