Báo cáo Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh ngiệp (TNXHDN) đã được giới thiệu và đưa vào các doanh nghiệp Việt Nam từ năm 2005, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào những doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu nhưng thường chỉ chú ý đến lĩnh vực lao động. Gần đây có nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn TNXHDN bằng cách tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mang tính nhân đạo, từ thiện và bảo vệ môi trường, nhưng TNXHDN trong lĩnh vực Quản lý rui ro thiên tai (QLRRTT) vẫn ít được quan tâm.

bao cao khao sat ve tnxh trong linh vuc qlrrtt tai vietnam