Báo cáo đánh giá mức độ rủi ro khả năng ứng phó với thiên tai của các DNVVN

BY ON 02-10-2013 IN Ấn phẩm, Tài liệu in Comments Off

Quỹ Châu Á đã phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tiến hành đánh giá mức độ sẵn sàng và nhu cầu về quản lý rủi ro thiên tai của các DN trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường mối quan hệ đối tác Nhà nước và tư nhân trong quản lý rủi ro thiên tai và ứng phó của cộng đồng tại Việt Nam” tại ba tỉnh Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Khảo sát nhằm đưa ra một bức tranh chung về mức độ sẵn sàng ứng phó với thiên tai của các DN trên địa bàn ba tỉnh trên, từ đó xác định nội dung và chương trình đào tạo nhằm tăng cường năng lực và khả năng ứng phó của DN trên địa bàn ba tỉnh này.

bao cao danh gia muc do rui ro va kha nang ung pho voi thien tai