Bốn hình thức hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa ứng phó rủi ro thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai là cách hỗ trợ hiệu quả nhất nhằm giảm thiệt hại về vật chất, tài sản, và con người. Đặc biệt là những vùng bão lũ hàng năm và gây ra nhiều thiệt hại về con người (nhất là trẻ em). Có 4

CONTINUE READING …

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Quy mô công tác từ thiện trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) ở Việt Nam còn nhỏ, thường tiến hành khẩn cấp và rầm rộ sau khi thiên tai xảy ra, chứ không phải là công việc thường xuyên và được lập kế hoạch cụ thể. Và vì thế, từ thiện

CONTINUE READING …

Lập kế hoạch hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa và ứng phó với thiên tai

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Những bài học từ nhiều năm qua cho thấy, sự cần thiết phải hỗ trợ cộng đồng lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, giảm thiệt hại về người và tài sản. Các doanh nghiệp, bất kể quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ, hoàn toàn có thể tham gia hỗ

CONTINUE READING …

Khuyến nghị thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Khi được hỏi là doanh nghiệp có ý kiến hay đề xuất gì để có thể thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện tốt hơn công tác này thì rất ít doanh nghiệp đưa ra ý kiến (18% doanh nghiệp có ý kiến và đề xuất, còn lại không có ý kiến gì hoặc không

CONTINUE READING …

Thực trạng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Thực trạng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) trong các doanh nghiệp Nhận thức, hiểu biết về TNXHDN: Nhóm nghiên cứu của CED đưa ra hai khái niệm về trách nhiệm xã hội[1] và yêu cầu doanh nghiệp chọn một khái niệm mà doanh nghiệp cho là đúng nhất, 61% doanh nghiệp  chọn

CONTINUE READING …

Cam kết của doanh nghiệp với cộng đồng

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Hỗ trợ các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng: Doanh nghiệp có thể tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, ví dụ như: các chương trình tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, bảo vệ

CONTINUE READING …