Thực trạng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Thực trạng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) trong các doanh nghiệp Nhận thức, hiểu biết về TNXHDN: Nhóm nghiên cứu của CED đưa ra hai khái niệm về trách nhiệm xã hội[1] và yêu cầu doanh nghiệp chọn một khái niệm mà doanh nghiệp cho là đúng nhất, 61% doanh nghiệp  chọn

CONTINUE READING …

Cam kết của doanh nghiệp với cộng đồng

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Hỗ trợ các chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng: Doanh nghiệp có thể tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, ví dụ như: các chương trình tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, bảo vệ

CONTINUE READING …

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là gì?

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững thông qua việc cân bằng ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Thực hiện tốt trách nhiệm xã hội (TNXH) mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã

CONTINUE READING …

Một số nguyên tắc trong hỗ trợ từ thiện

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Làm thế nào để doanh nghiệp có thể hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả và doanh nghiệp đảm bảo rằng sự hỗ trợ của mình mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và người hưởng lợi và doanh nghiệp biết được rằng thời gian và tiền của doanh nghiệp đã bỏ

CONTINUE READING …

Một số lưu ý về giảm trừ thuế đối với khoản đóng góp từ thiện nhân đạo

BY ON 30-09-2013 IN Lập kế hoạch, Trách nhiệm xã hội (TNXH) Comments Off

Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp sửa đổi năm 2011 đã tạo điều kiện cho phép hoạt động từ thiện được xem như lợi ích cho các doanh nghiệp được miễn giảm hoặc ưu đãi thuế, cụ thể: Thu nhập được miễn giảm thuế bao gồm nguồn ngân quỹ dành cho giáo dục, nghiên cứu

CONTINUE READING …